torsdag 1. september 2011

Fagerbergutvalget


Utvalget avga sin rapport 2. mai 2011. Rapporten (NOU 2011:6) ble 30. mai sendt ut på høring, med svarfrist 20. oktober 2011.

Blant forslagene i rapporten er:
  • et åpnere forskningssystem med en stor, åpen konkurransearena i Forskningsrådet hvor alle forskere kan søke om støtte uavhengig av tematisk orientering 
  • styrking av resultatbasert finansiering på institusjonsnivå gjennom utvikling av kriteriene i ordningene for universiteter og høyskoler, institutter og helseforetak, og en økning av rammene for de to første 
  • etablering av et norsk forskningsbarometer. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om tilstanden i norsk forskning, både sammenlignet med andre land og norske institusjoner imellom 
  • en fortsatt opptrapping av forskerutdanningen i årene framover. En vesentlig del av sysselsettingen for forskerutdannede framover vil sannsynligvis skje utenfor det offentlige forskningssystemet. 
  • en anbefaling til alle norske forskningsinstitusjoner om å utarbeide oversikter som viser hvordan bidragene til institusjonens forskningsresultater fordeles mellom de ansatte, og at de bør gjør bruk av slik informasjon i sin ledelse på fakultets- og instituttnivå. Det er etter utvalgets syn behov for sterkere oppmerksomhet på bruken av forskningstid som ressurs. Det er ikke god ressursutnyttelse at ansatte som over tid ikke bidrar med forskningsresultater, skal ha samme forskningstid som de som bidrar. 
Forskerforbundet er kritisk til Fagerbergutvalgets tilnærming til forskningsvilkårene ved norske universiteter og høyskoler. Utvalget legger til til grunn at det er et betydelig potensial for forbedring i universitets- og høyskolesektoren, blant annet i form av økt publisering. Utvalget foreslår at det lages oversikt over hver enkelt ansatt sin forskningsproduksjon og at forskningstiden tildeles de som kan vise til publisering.

– Fagerbergutvalget uttrykker mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren når de påstår at ansatte ikke bidrar med forskningsresultater. Forskerforbundet er helt uenig med utvalget når de vil ta fra ansatte forskningsretten, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet i en pressemelding.