onsdag 28. mars 2012

Unios inntektspolitiske uttalelse 2012

Unio vil arbeide for at en rettferdig andel av verdiskapingen tilfaller utdanningsgruppene, basert på utdanning, kompetanse, ansvar, risiko og hvor alle nivå i lønnskjeden tas i bruk.

Den inntektspolitiske uttalelsen ble vedtatt av Unios styre 13. mars. Uttalelsen fastlegger hovedprioriteringene i tariffoppgjøret 2012.

Føringer:
 • Unio vil motsette seg forsøk på å bruke den økonomiske situasjonen i Europa som brekkstang for dårligere lønns- og arbeidsvilkår i Norge.
 • Unio vil arbeide for en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som i samspill med privat sektor styrker norsk konkurranseevne.
 • Unio vil styrke velferd og verdiskaping gjennom et godt partsforhold og et lønnsnivå som underbygger kompetanse og kvalitet.
 • Unio vil arbeide for at arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger ivaretar arbeidstakernes helse og velferd.
 • Unio vil arbeide for at arbeidslivet skal organiseres med rett til hele og faste stillinger.
 • Unio krever høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar. Det må kompenseres for ulempe, belastning og risiko.
 • Unio legger til grunn en utvidet frontfagsmodell basert på lønnsutviklingen for industriarbeidere og funksjonærer.
 • Unio vil kreve at lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig sektor og tilsvarende grupper i privat sektor reduseres.
 • Unio krever at når det forhandles om rammer og fordeling tas det også hensyn til sektorens kompetanse, profil, likestilling og tidligere etterslep/ lønnsnivå.
 • Unio vil videreføre arbeidet for å oppnå likelønn og fjerne verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte utdanningsgrupper. Virkemidlene må tilpasses de ulike sektorene/tariffområdene.
 • Unio vil forsterke arbeidet mot sosial dumping.
 • Unio krever at det generelle tillegget innen de respektive tariffområder sikrer at alle medlemmer minst opprettholder reallønna.
Kilde: Forskerforbundet

Årsmøte klubb SA 28. mars 2012

Referat fra årsmøtet i Forskerforbundets klubb SA:

torsdag 22. mars 2012

Hjernekraftverk

Kampanjen Hjernekraftverk er et initiativ fra Forskerforbundet for å skape mer hjernekraft i Norge.Mer om kampanjen på egne nettsider: http://www.hjernekraftverk.no/

torsdag 15. mars 2012

Referat lokallagsstyremøte 22. feb 2012

Sakliste:
 • 10/12 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
 • 11/12 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene
 • 12/12 OU-seminar på Flåm, vår 2012
 • 13/12 Hvilken oppgaver ligger til tillitsvalgte?
 • 14/12 Hva gjør vi ift de to nye stillingene som arealforvalter og eiendomsforvalter
 • 15/12 Tildeling av timer fra Mediesenteret
 • 16/12 Eventuelt
Hele referatet finner du på 02/12 Referat lokallagsstyremøte 22. feb 2012

tirsdag 13. mars 2012

Lønnsstatistikk per 31.12.2011

 Forskerforbundet har utgitt tre rapporter som presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i hhv. statlig, privat og kommunal sektor per 31.12.2011.

Statistikkene er basert på spørreundersøkelser blant medlemmene i januar 2012.

Lønnsstatistikk statlig sektor per 31.12.11 (notat 2/2012)

Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.11 (notat 3/2012)

Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.11 (notat 4/2012)

Spørsmål til lønnsstatistikken kan rettes til fagpolitisk avdeling i sekretariatet

Lønnsstatistikk per 31.12.2011 - Forskerforbundet

onsdag 7. mars 2012

OU-seminar 26. til 28. april

Lokallaget inviterer til OU-seminar på Flåm 26.-28. april.


Påmeldingen er avsluttet!


tirsdag 6. mars 2012

Klubbstyremøte 18. jan 2012

Referatet finner du her.

1/12 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
2/12 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene
3/12 Søknad om prosjektmidler med søknadsfrist 1. feb.
4/12 Arbeidstid i romjula
5/12 OU-seminar for FAP høsten 2012
6/12 Innspill til arbeidsprogram for 2013-2015
7/12 Verving
8/12 Kommende møter
9/12 Eventuelt