søndag 14. november 2010

Noen tall fra årets 2.3.3-forhandlinger

Årets 2.3.3-forhandlinger ble sluttført 28. oktober, og det ble undertegnet en enighetsprotokoll. Du har anledning til å få se protokollen hos din tillitsvalgt. Protokollen inneholder alle endringer i lønn og stillingskode som ble forhandlet fram i årets 2.3.3-oppgjør uansett fagforeningstilknytning.
Alt under gjelder medlemmer av Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen:

Forskerforbundet ved HiB fikk 135 (40,3%) av totalt 335 lønnstrinn. Vi fikk 46 ltr. etter krav fra ledelsen, 89 ltr. etter krav fra FF. Hvis vi regner i kroner, 1 186 906 kr., som tilsvarer 42,1% av potten. Medlemsmassen vår utgjør ca. 41% regnet av alle ansatte på HiB.

Vi fikk 41 ltr. (30,4%) til menn og 94 (69,6%) til kvinner. Blant medlemmene våre er det 53,6% kvinner.

Førsteamanuenser fikk 38 ltr. (28,1%). Blant medlemmene våre er det 21,8% førsteamanuenser.

Førstelektorer fikk 10 ltr. (7,4%). Blant medlemmene våre er det 3,6% førstelektorer.

Professorer fikk 5 ltr. (3,7%). Blant medlemmene våre er det 3,6% professorer.

Høgskolelektorer fikk 39 ltr. (28,9%). Blant medlemmene våre er det 36,3% høgskolelektorer.

Administrativt ansatte fikk 39 ltr. (28,9%) (ekskl. faglig-administrative ledere). Ca. 22% av medlemmene er administrativt ansatte.

Lederne fikk 8 ltr. (5,9%). 6,6% av medlemmene våre er ledere.


AHS fikk 23 lønnstrinn (17,0%) og har 43 medlemmer (15,6%).

AI fikk 30 lønnstrinn (22,2%) og har 65 medlemmer (23,6%).

AL fikk 58 lønnstrinn (43,0%) og har 127 medlemmer (46,2%).

SA fikk 24 lønnstrinn (17,8%) og har 42 medlemmer (15,3%).


Fire førstekonsulenter fikk endret kode til 1363 Seniorkonsulent.

mandag 1. november 2010

Lærerutdanningsseminar ved HiB onsdag 6. oktober

I etterkant av den nylig framlagte NOKUT-rapporten arrangerer FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning) i samarbeid med Forskerforbundet et seminar om førskolelærerutdanninga. Målet er å lage et eget policy-dokument som Forskerforbundet kan stå samlet bak. Det er nå vi har sjansen til å påvirke våre bestemmende myndigheter i den retningen vi helst ser at førskolelærerutdanninga skal gå i framtida. 

FFL og Forskerforbundet arrangerer i alt fire regionale seminar som vil danne grunnlaget for påvirkningen i den prosessen som nå settes i gang. Seminaret på HiB er ett av disse fire regionale seminarene. Vi vil i tillegg arrangere en landskonferanse i Oslo våren 2011.  På denne konferansen vil vi m.a. invitere sentrale politikere for å signalisere vårt syn på den videre utviklinga av førskolelærerutdanninga.

Møtet 6. oktober blir holdt på personalrommet på Landås mellom kl. 14. 30 og 18.15. Program

Påmelding seinest mandag 4. oktober til FFL-kontakt Inga.H.Andreassen@hib.no eller tillitsvalgt for FF Kristin Ran Choi Hinna

tirsdag 26. oktober 2010

Forskningsbasert undervisning

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt følgende definisjon av forskningsbasert undervisning:
Prinsippet om forskningsbasert undervisning er et lovfestet krav til undervisningen ved universitetene og høyskolene. Dette innebærer at alle ansatte som er involvert i undervisningen må være ansatt i kombinerte stillinger med rett til FoU. Vitenskapelig ansatte i førstestilling og professorstilling skal bruke minimum 50% av arbeidstiden til FoU, og vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger skal sikres minimum 30% av arbeidstiden til FoU.

Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling av etablert kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp er blitt kjent. Begrepene omfatter også veiledning innen den ansattes fag.

mandag 4. oktober 2010

Oppsummering av medlemsmøte 29. sept

Medlemsmøte om medbestemmelse 29.09.10, Personalrommet AL.

Innledere var Åge Hultgren fra UiS og Tom Skauge.

torsdag 30. september 2010

Medlemsmøte om økt medarbeiderinnflytelse ved HiB

På årsmøtet i lokallaget i Forskerforbundet i mai ble det gjort et vedtak om at det skulle arrangeres et medlemsmøte om organisering og ledelse ved HiB høsten 2010. Tema for møtet er økt medarbeiderinnflytelse ved HiB – ansatte eller valgte ledere; styrer eller råd på avdelinger og institutt-/programnivå.

Medlemsmøtet blir holdt på personalrommet på Landås torsdag 30. september kl. 14.30-16.30. Innledere er Aage Hultgren, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitet i Stavanger og Tom Skauge, nestleder i klubbstyret i Forskerforbundet ved AI/HiB. Det blir enkel servering.

fredag 20. august 2010

Årlige lønnsforhandlinger etter pkt. 2.3.3 i Hovedtariffavtalen

I det sentrale tariffoppgjøret våren 2010 ble 0,9% av lønnsmassen (2,8 mill.) avsatt til fordeling etter lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. september. Forhandlingene føres med Høgskolen i Bergen etter §2.3.3 i Hovedtariffavtalen. Forskerforbundet vil sette fram krav på vegne av medlemmene etter en prioritert liste. Hvert enkelt medlem kan nå fremme sitt krav ved å fylle ut vedlagte kravskjema. Kravet sender du til Forskerforbundets tillitsvalgte på din enhet. Husk å begrunne ved å vise til høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (se pkt. 4 Vurderingskriterier, særlig 4.1 – 4.4). De lønnspolitiske retningslinjene finner du på Allmenningen under Sentrale dokumenter. Fristen for å sende inn krav er 10. september. Spørsmål kan du rette til den tillitsvalgte på din enhet eller til hovedtillitsvalgt Morten Rønning.

Bruk dette kravskjemaet.

Tillitsvalgte:
SA: Jon Hoem
AHS: Randi Gjøringbø
AI: Alvhild Alette Bjørkum
AL: Kristin Ran Choi Hinna

søndag 15. august 2010

Justeringsforhandlingene er avsluttet


Mange medlemmer av Forskerforbundet ved HiB har kommet godt ut av justeringsoppgjøret. Alle høgskolelektorer har fått ett lønnstrinn

Seniorkonsulenter, rådgivere, seniorrådgivere og førstekonsulenter har fått ett eller to trinn, slik:

Seniorkonsulent: Alle + 1 lønnstrinn

Rådgiver 1434: Lønnstrinn 41-49 + 2 lønnstrinn, lønnstrinn 50-69: + 1 lønnstrinn

Seniorrådgiver: Lønnstrinn 58-61 + 1 lønnstrinn

Førstekonsulent: Overføres lønnsramme 21. Alle + 1 lønnstrinn, noen + 2 lønnstrinn avhengig av ansiennitet.

Opprykk gis fra 1. juli. Les mer

tirsdag 22. juni 2010

Lokallagsstyremøte 22. juni 201

Lokallagsstyremøte 22. juni kl. 15.30 – 17.30, B 417 på AI
Til stede: Morten Rønning, Ragnhild Ihle, Alvhild Bjørkum, Hedvig Rørvik, Kristin Ran Choi Hinna, Yngve Lamo, Randi Gjøringbø, Jon Hoem (ref.) 

mandag 21. juni 2010

Stort ja-flertall i uravstemningen


92,5% av Unios medlemmer i staten har sagt ja til resultatet av lønnsforhandlingene. Hovedtariffoppgjøret er dermed avsluttet så langt, men justeringsoppgjør og lokale lønnsforhandlinger gjenstår. Bare 41% av medlemmene deltok i avstemningen. Når mindre enn 2/3 deltar, er resultatet bare rådgivende. Forhandlingsutvalget stadfestet mandag 21.6. ja-flertallet.