mandag 30. januar 2012

Samlokaliseringsrådet


(Jmf styresak 115/11) Samlokaliseringsrådet skal være et rådgivende organ i samlokaliseringsprosjektet. Rådet oppnevnes og får sitt mandat av Styret og fungerer  fra styrevedtaket og ut inneværende åremålsperiode.

Mandat
Rådet skal være et rådgivende organ for hele samlokaliseringsprosjektet inkludert Organisasjonsprosjektet og Byggprosjektet med tilhørende delprosjekter/arbeidsgrupper.

Rådet skal videre se til at prosjekter og delprosjekter er godt integrert med den generelle faglige utvikling og faglige organisering ved høgskolen.

På dette grunnlag skal rådet se til:
 • at HiB som bruker blir godt ivaretatt i forholdet til byggherre/Statsbygg
 • at det er god brukermedvirkning i prosessene mot samlokalisering
 • at HiB får en samlet administrasjon på studiested Kronstad som er effektiv og godt tilpasset oppgaver og organisasjon 
 • at hele høgskolevirksomheten i 2014 får tilhold i gode og tidsmessige lokaler
 • at arealene på studiested Kronstad blir utnyttet på en optimal måte og slik at  både et godt lærings- og arbeidsmiljø blir ivaretatt
 • at midlene til brukerutstyr blir benyttet i henhold til planer og på en kostnadsoptimal måte
 • at det blir god integrering mellom nybyggprosjektet (Statsbygg) og interiørprosjektet (inkludert brukerutstyr)
 • at flytteprosjektet planlegges i god tid og gjennomføres i henhold til de frister som er gitt av byggherre og studiestart høsten 2014
 • at prosjekter og delprosjekter har tilstrekkelige ressurser til utredning, planlegging og gjennomføring
Medlemmer
 • Rektor (leder)
 • Dekan AL
 • Dekan AHS
 • Dekan AI
 • Rep. for faglig tilsatte
 • Student 
 • Student 
Høgskoledirektør er rådets sekretær.
Samlokaliseringsrådet skal ha minst 3 møter i semesteret.

Organisasjonsprosjektet ”Sammen til Kronstad”

I styresak 115/2011 : "Organisering av samlokaliseringsprosjektet" (Sammen til Kronstad) ble det gjort følgende vedtak:

Styret godkjenner overordna plan for Samlokaliseringsprosjektet som omfatter ofganisering, mandater og sammensetning av samlokaliseringsråd og prosjektgrupper med de forslag som framkom angående: 
 • konsensus i Informasjons- og drøftingsmøtet på virksamhetsnivå av 01.11.2011 
 • en god og hensiktsmessig representasjon fra studentene i prosjektgruppene 
 • et samlokaliseringsråd utvidet med tre ansatte fra vitenskapelig personale, en fra hver avdeling, og en T/A-ansatt 
 • vektlegging av god og løpende informasjon om prosjektene til de ansaffe i høgskolen 
 • tiltak for felles kulturbygging 
Foto: Jon Hoem / nybygg.hib.no

Prosjektmandat for organisasjonsprosjektet ”Sammen til Kronstad”:

Prosjektet har som formål å utvikle administrasjonen som en forvaltningsenhet og etablere én samlet administrasjon for høgskolen når denne samlokaliseres på Kronstad i 2014. Prosjektet skal bidra til at administrasjonen utøver gode støttefunksjoner for kjernevirksomhetene utdanning, forskning og formidling.

Prosjektet skal videre bidra til videreutvikling av en felles kultur og identitet for hele høgskolen.

Sentrale oppgaver er (FFs uthevinger):
 • Utvikle og lære opp sentrale personer i kartleggingsmetodikk og prosessanalyse
 • Kartlegging av organisering og ressursbruk for funksjonene i dagens administrasjon
 • Analyse av ressursbruk og forbedring av funksjoner og prosesser
 • Sikre god medvirkning for alle grupper i administrasjonen 
 • Aktuell og relevant informasjon til målgruppen, de øvrige HiB-ansatte og studentene
 • Foreslå ny stillingsstruktur for de samlede administrative funksjonene/oppgavene
 • Innpasse samlet  personale i målgruppen  i ny stillingsstruktur
Den samlede administrasjonen skal ha følgende kjennetegn:
 • En administrasjon som er godt tilpasset behovene (funksjoner, ressurser, organisering) og med kompetanse tilpasset oppgavene
 • En kvalitetsbevisst og effektiv administrasjon, med høy etisk bevissthet
 • En kompetent og lærende administrasjon
 • En organisering av administrasjonen som bidrar til åpenhet og godt arbeidsmiljø
 • En administrasjon som tar hensyn til særtrekk og spesielle behov på avdelinger og i fagmiljøer  
 • En administrasjon som sammen med øvrige ansatte bidrar til kultur- og identitetsbygging for merkevaren Høgskolen i Bergen
 • En administrasjon som bidrar til å legge til rette for god virksomhetsstyring ved HiB
Ny hovedstruktur for en samlet  administrasjon utarbeides sommer/tidlig høst 2012. Intern høring høst 2012.

Styrevedtak om ny organisasjonsplan i desember 2012.

Arbeidsgruppene skal gjennomgå dagens organisering innen de ulike funksjons- og tjenesteområdene, vurdere omfang og kvalitet i dagens arbeidsprosesser og foreslå forbedringer, herunder også eventuelle nye tjenester som er nødvendige for at høgskolen skal nå sine overordna mål.

Følgende har per januar 2012 blitt oppnevnt som medlemmer i prosjektgruppen for organisasjonsprosjektet. 

Høgskolelektor Tove Lise Berle 
Seniorkonsulent Anne Gro Dalland 
Verneombud Hilde Kløften Duesund 
Seniorkonsutent Siren Erichsen 
Personaldirektør Eli Glambek (leder gruppen)
Tillitsvalgt Jon Hoem
Programansvarlig Jacob Melting 
Kontorsjef Tone Nybakken 
Rådgiver Eirin Fausa Pettersen 
Seniorkonsulent Karl Henrik Svensson 

Styret vedtok også å opprette et samlokaliseringsråd som skal ledes av rektor. 

tirsdag 24. januar 2012

Forskningsplikten lar seg seg utføre innenfor normalarbeidsdagen

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) la i dag frem tall som viser at vitenskapelig ansatte i heltidsstillinger ved universiteter og høgskoler i Norge jobber langt mer enn den avtalefestede arbeidstiden for statsansatte.

- Tallene fra AFI viser at forskere i gjennomsnitt arbeidet 47,6 timer per uke i 2010. Dette er nesten ti timer over den lovlige grensen nedfelt i Arbeidsmiljøloven, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Forskerne får ifølge disse tallene bare 4 timer innenfor normalarbeidsdagen i uken til forskning (betalt av arbeidsgiver/lønnet tid til forskning), når alt annet er trukket fra.

- Vitenskapelig ansatte ved universitetene og høgskolene bruker i snitt 10,66 % av tiden innenfor normalarbeidsdagen til forskning. Dette er en uholdbar situasjon for våre medlemmer, sier Bjarne Hodne.

Forskeforbundet mener at forskningsplikten må bli mulig å utføre innenfor normalarbeidsdagen. Det vil for eksempel si at ansatte som skal ha 50/50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at det er mulig å bruke 50 % av tiden til forskning innenfor normalarbeidsdagen.

- Undersøkelsen fra AFI viser at de vitenskapelig ansatte tvinges til å jobbe i fritiden, for å få gjort jobben de er ansatt til å gjøre. Forskerforbundet krever at arbeidsgiver og myndighetene iverksetter tiltak slik at forskningsplikten lar seg utføre innenfor normalarbeidsdagen.