onsdag 25. mai 2011

Undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren 2011

I april måned fikk medlemmer i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger en oppfordring om å delta i en undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren. Dessverre er deltakelsen foreløpig dårlig (19.5). Via sekretariatet i Forskerforbundet har vi derfor fått en ny oppfordring om å bidra. For å svare på spørsmålene må du gå til Outlook og finne følgende melding sendt til deg 1.4. og 14.4.2011: ”TNS Gallup c106990 – Undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren 2011”. Der kan du også lese mer om undersøkelsen.

Hvor lange arbeidsdager har du? Hvordan fordeler du arbeidstiden mellom ulike oppgaver? Hvordan påvirkes arbeidsdagen din av forhold i omgivelsene? Kan du selv styre tidsbruken din?

Tidsbrukundersøkelsen blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren 2011 vil hjelpe oss å få svar på disse spørsmålene. Kunnskapsdepartementet har gitt Norges forskningsråd ansvaret for undersøkelsen som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med TNS Gallup.

Du inviteres med dette til å delta i undersøkelsen. E-postadressen din er tilrettelagt av institusjonen du arbeider ved, etter oppfordring fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Din deltakelse vil være et viktig bidrag, for å få frem alle sider ved tidsbruken i sektoren. En høy svarprosent er dessuten en forutsetning for at resultatene kan brukes til politikkutforming.

Nærmere instrukser om utfyllingen følger i skjemaet. Utfyllingen vil ta ca 15-20 minutter.

lørdag 14. mai 2011

Kristin Ran Choi Hinna valgt til ny lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

På årsmøtet i lokallaget 12. mai ble Kristin Hinna valgt med 26 mot 16 stemmer, som ble avgitt til Alvhild Bjørkum. Klubben på AL arrangerer derfor ekstraordinært årsmøte på personalrommet på Landås torsdag 16. juni kl. 14.30. Klubben skal velge ny klubbleder, som også blir medlem av lokallagsstyret.