tirsdag 30. april 2013

Forslag til arealdisponering Møllendalsveien

Forskerforbundet vil med dette komme med en høringsuttalelse og tilhørende innspill til det framlagte forslaget til arealdisponering i Møllendalsveien. Den fremlagte rapporten gir et godt utgangspunkt for å kunne komme med konkrete forslag, da den er forbilledlig konkret i sine forlag til løsninger.

Forskerforbundet har etterlyst vedlegget til rapporten “Estimat kostnad ombygging Mdv 6-8”, men har ikke fått tilgang til dette. Dette er svært uheldig, også fordi manglende tilgang til fullstendige opplysninger i saken gjør det vanskeligere å arbeide konstruktivt med en høringsuttalelse.

Forskerforbundet slutter seg til hovedmålsetting for re- og samlokaliseringsprosjektet: å planlegge og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til prosjektet, på en slik måte at:
 • De nye lokalenes utforming underbygger og støtter opp om HiB's overordnede målsettinger. 
 • Prosessen oppleves av den enkelte medarbeider som godt planlagt og gjennomført, og med god og presis informasjon underveis. 
 • Prosessen gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. 
Vi vil særlig minne om at teknisk administrativt personale er den gruppen hvor fagmiljøene ikke har vært direkte involvert i prosessen med utforming og plassering i lokalene i Møllendalsveien. Dette gjenspeiles i den foreslåtte romfordelingen, der de fagmiljøene som har hatt direkte påvirkning på beslutningene er blitt tilgodesett. Med de vedlagte forslagene vil vi synliggjøre hvordan en kan avhjelpe noe av denne skjevfordelingen.

Forskerforbundet har fått en rekke innspill fra medlemmer angående utforming av planløsninger i Møllendalsveien, særlig med hensyn til innplassering av administrativt ansatte i kontorlandskap i 2. etasje. Saken har vært tatt opp internt i Forskerforbundets lokallagsstyre, på medlemsmøte i klubb SA og på et eget medlemsseminar i april. Gjennom denne prosessen har kontorlandskapet i 2. etasje blitt trukket frem som særlig problematisk.

På denne bakgrunnen fremmer vi et forslag som sørger for at alle ansatte i Møllendalsveien plasseres i cellekontorer og mindre landskap (2-3 personer). Dette kan være et reelt positivt bidrag til å gjøre Møllendalsveien mer attraktiv for de medarbeiderne som ikke flytter til Kronstad i 2014:

Forslaget innebærer en omdisponering av arealene i forhold til det opprinnelige forslaget. Her foreslår vi å flytte biblioteket til 6. etasje, slik at dette blir liggende i direkte tilknytning til den nye kantinen. Tillitsmannsorganisasjonene fremmet en skisse til dette forslaget under ID-møte på virksomhetsnivå den 9. april 2013.

Forslag 2. etasje:
 • To undervisningsrom - total 70 plasser
 • Femten kontorplasser, som opprinnelig var i ett stort landskap + studentparlamentet
 • Biblioteket er flytet til 6. etasje
 • Fire kontorplasser knyttet til biblioteket er flyttet til 6. etasje
 • Leseplasser med godt dagslys
 • Møterom og muligheter for arkiv etc
 • Beholder eksisterende kjøkkenkrok


Forslag 6. etasje:
 • To store kontorer (2+2)
 • Åpent og fleksibelt bibliotek, med masse lys og minst like stor plass som i 2. etasje
 • Tilstøtende kantine gir fleksible bruksmåter, f eks med tanke på mer uformelle leseplasser
 • Muligeheter for å nytte uterommet på baldakinene

Større tegning

Fordeler knyttet til forslaget:
 • Gir en bedre utnyttelse og fleksibilitet i lokalene, spesielt med tanke på bibliotekets plassering i tilknytning til store arealer - f eks med hensyn til muligheter for leseplasser mm.
 • Muligheter for full drift i biblioteket uten at dette forstyrres av ombygging. 
  • Når det gjelder dagens bibliotek skriver prosjektgruppen “Gruppen mener at det er behov for en full oppussing av gulv og himling for å få et godt helhetlig inntrykk.” (rapport MDV 6-8, del 1, side 6)
 • Lavere personbelasting i 6. etasje når 70 forelesningsplasser flyttes til 2. etasje. 
  • Oppdatering: Vi ser den 2. mai at høgskoledirektøren argumenterer med risikoen knyttet til personbelastning i 6. etasje. Er dette faktisk utredet? Sett fra Forskerforbundets ståsted synes det som om å flytte forelesningsrommene fra 6. til 2. etasje faktisk vi bidra til å redusere den totale personbelastningen i 6. etasje. Høgskoledirektørens argumentasjon er derfor ikke lett å følge.
 • Forslaget er et positivt bidrag til å løse kontorkabalen i 2. etasje, samtidig som en frigjør plass til leseplasser og grupperom - noe det ikke er for mye av i de nye byggene. Lokalene åpnes også opp, slik at en får lys inn i de indre delene, samt beholder eksisterende kjøkkenløsninger.
 • Forslaget innebærer at en beholder nøyaktig samme antall kontorplasser i forhold til opprinnelig forslag. 
 • Biblioteket vil få lyse og trivelige lokaler, som gjør det til en enda mer attraktiv plass å være og et møtested for studenter og ansatte. Biblioteket har fått en slik plassering på Kronstad, og vi bør etterstrebe det samme i Møllendalsveien.
Ulemper knyttet til forslaget:
 • Eksisterende bibliotek må flyttes (noe som også kan ses som positivt)
 • Må finne noe andre løsninger for “ansattkantine” - her bør det imidlertid sies at dette heller ikke synes særlig godt ivaretatt i det opprinnelige forslaget.
 • Biblioteket får et fjernlager i 2. etasje, dersom en ikke vil bygge dette inn i lokalene i 6. etasje. Her lurer vi på hva som skjer med lageret som kjøkkenet har i 6. etasje i dag. Kan dette benyttes av biblioteket?

Forhandlingsløsning i staten

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld til enighet.

– Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen.

Dette gir en totalramme for oppgjøret på om lag 3,5 prosent.

I årets oppgjør ble det ikke satt av penger verken til sentralt justeringsoppgjør eller til lokale forhandlinger. Men det er mulig med lokale forhandlinger dersom det blir satt av penger lokalt.

– Vi krevde lønnsmessige tiltak for universitets- og høgskolelektorene og prestene, som ville bidratt til å redusere noen av utfordringene for disse gruppene. Vi er skuffet over staten som arbeidsgiver ikke ville være med på disse tiltakene, men i et mellomoppgjør er det begrenset økonomi. Vi fikk likevel en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Og vi fikk en profil på oppgjøret med en kombinasjon av krone og prosent, med prosent fra lønnstrinn 52 og oppover på hovedlønnstabellen, noe som var viktig for Unio, sier Johannessen.

Hovedsammenslutningene Unio, YS stat og LO stat gikk inn i forhandlingene med et felles krav om reallønnsvekst til alle. Målet var å sikre rekruttering og å gi mulighet for å beholde kompetent arbeidskraft, slik at staten også framover kan levere gode velferdsløsninger. Samtidig har de tre hovedsammenslutningene et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. De offisielle tallene viser at det fortsatt er betydelige forskjeller.

Dette oppgjøret har heller ikke løst rekrutteringsutfordringene i staten.

– Utdanning må lønne seg bedre i staten. Det er helt nødvendig at staten bruker lønn som virkemiddel dersom den skal greie å trekke til seg kompetente ansatte som kan levere velferdstjenester på høyt faglig nivå i årene framover. Denne utfordringen tar vi med videre til hovedoppgjøret i 2014, sier Johannessen.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai): Generelt tillegg på kr 4 200 i ltr 19 og stigende opp til kr 4 500 i ltr 41, kr 4 500 fra ltr 41 til og med ltr 51, og 1,07 % fra og med ltr 52 og oppover.

Samleside: Tariff 2013

fredag 26. april 2013

Nytt fra Forskerforbundet

– Utfordringen er å sikre høy kvalitet
(26.04.13) Det er fortsatt rekordsøkning til høyere utdanning, og tall fra Samordna opptak viser at stadig flere ønsker å studere ved landets universiteter og høyskoler. Tilstrømmingen til høyere utdanning vil holde seg høy i mange år fremover.

Må gjøre mer for å sikre gode tjenester
(25.04.13) – Det må gjøres mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune. I dag leverte hun første krav i årets lønnsoppgjør.

Kommentarer til stortingsmelding om fellesskolen
(25.04.13) Forskerforbundet har kommentert Meld. St. 20 (2012-2013) «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen». Forskerforbundet er uenig i forslaget om å gi anledning til å søke opptak til noen høyere utdanninger på grunnlag av fag- og svennebrev.

Forskerforbundet får nye nettsider
(25.04.13) Forskerforbundets nye nettsider lanseres 6. mai, med ny design, ny struktur og nye funksjoner

Nytt fra Hovedstyret
(24.04.13) Forskerforbundets Hovedstyre behandlet på sitt møte 17. april blant annet videre oppfølging av forskningsmeldingen, lønnspolitisk strategi, retningslinjer for æresmedlemskap, rekruttering av studentmedlemmer og foreløpig årsregnskap for 2012.

Møte i Landsrådet
(24.04.13) Det årlige møtet i Forskerforbundets Landsråd ble avholdt 8.–9. april 2013. På dagsorden sto blant annet hjernekraftkampanjen, lønnsarbeidet fram mot 2014, medlemsrekruttering og forskningsmeldingen.

Skatt – inntektsåret 2012
(19.04.13) Her finner du noen råd til utfylling av selvangivelsen, med vekt på aktuelle fradragsposter. Notatet er skrevet av advokat Harald Unhjem for Forskerforbundet.

Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet
(18.04.13) Forskerforbundet har bedt om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte problemet med at doktorgradsstipendiater har forskjellige rammevilkår avhengig av hvilken sektor de er tilsatt i.

– Høyere utdanning må lønnes bedre
(18.04.13) – Alle vil få dårligere kommunale tjenester dersom kommunene taper konkurransen om folk med høyere utdanning, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied. I dag har Unio kommune overlevert sine første krav til arbeidsgivermotparten KS

Rekordsøkning skaper utfordringer med å sikre høy kvalitet

Tall fra Samordna opptak viser at stadig flere ønsker å studere ved landets universiteter og høyskoler. Tilstrømmingen til høyere utdanning vil holde seg høy i mange år fremover.

Den rekordhøye tilstrømmingen til universiteter og høyskoler medfører samtidig en positiv utfordring for sektoren som skal sikre høy kvalitet på utdanningen studentene skal få.

– For å ta imot flere motiverte og kvalifiserte studenter må institusjonene sikres fullfinansierte studieplasser og oppgradering av bygg og infrastruktur, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

De siste fem årene har antall studenter økt med 30 000 ved de statlige institusjonene. Bevilgningene til lærerkrefter, nødvendig utstyr og bygninger har ikke stått i stil. Dette kan gå på bekostning av studiekvaliteten og de vitenskapelige ansattes arbeidsvilkår.

Petter Aaslestad minner om at intensjonen bak kvalitetsreformen om tettere oppfølging av studentene og økt studiekvalitet ikke er realisert.

Forskerforbundet oppfordrer institusjonene til å tenke kvalitet på utdanningene og ikke opprette flere studieplasser uten tilstrekkelig finansiering.

torsdag 25. april 2013

Organisering - Studieadministrasjonen

For en fullstendig gjennomgang av alternativene: se saken på Allmenningen.

Forslag A
Felles organisatorisk enhet for studieadministrasjonen. I dette forslaget er hele den studieadministrative virksomheten samlet i en felles enhet ledet av en stabsdirektør.

Forslag B
Studieadministrative tjenester tilknyttet avdelingene (noen tjenester på avdeling, andre i en fellesadministrasjon)

Modellen tar utgangspunkt i at det er avdelingene (avdelingsledelsene) som har ansvar for studiene og dekanen må derfor ha en tilstrekkelig administrativ stab for å ivareta dette ansvaret på en effektiv og smidig måte. Dette innebærer at studieadministrative staber er organisert på avdelingene med rapporteringslinje til dekanene.

Forslag C
Prinsippet i denne modellen er at det meste av de studieadministrative tjenestene er fellestjenester som i modell A men at noen funksjoner som kan være saksbehandling til studiekvalitetsutvalgene, oppfølging av evalueringer o.l. knyttet til studiekvalitet, ligger til dekan.

Medlemmer av Forskerforbundet HiB oppfordres til å si sin mening om forslagene via den nettbaserte spørreundersøkelsen, som ble tilsendt på epost fra lokallagsleder.

tirsdag 16. april 2013

Byrkratisk mistillit

Universitetene hadde ikke tålt den byråkratiske behandlingen høgskolene blir utsatt for av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, skriver Tom Skauge i Forskerforum.

Høyt kvalifisert ingeniørkompetanseer høyt prioritert i Norge. Det samme er innsatsen for å styrke kapasiteten for innovasjon og teknologiledelse i offentlig og privat sektor. Arbeidet for å bygge kunnskapsnasjonen Norge og kunnskapsregionen Vestlandet har fått en uventet motstander: Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Nokut har gradvis bygget opp et regelregime som skal sile verdige fra uverdige utdanningstilbud. Grunntanken er god. For høyskolene er mastergradene viktige byggesteiner i kompetansebyggingen. Nokut fikk et mandat om at universitetene kunne egengodkjenne mastergrader. Høgskolene måtte søke om akkreditering.

Reglene og forvaltningspraksisen for godkjenning av mastergrader er nå blitt så omfattende at det har gitt en kraftig målforskyvning fra alle gode intensjoner om kvalitet. Akkrediteringssøknad med 140 siders dokumentasjon av læringsutbytter og måloppnåelse i søknad er ikke tilstrekkelig. Nokut krever en millimeterredegjørelse for alle trekk ved undervisningen.

Les hele innlegget i Forskerforum.no

lørdag 13. april 2013

Påmelding til årsmøte

Årsmøtet blir den 7. mai.
 1. Konstituering
  a. Godkjenning av innkalling
  b. Velg av møteledere
  c. Valg av referent
  d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  e. Godkjenning av dagsorden
 2. Årsmelding 2012 – 13 v/leder
 3. Regnskap 2012 m/ note Balanseregnskap v/kasserer
 4. Endringer av vedtakene etter innspill fra arbeidsgruppen som har sette på organisering av Lokallaget v/Jon Hoem
 5. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2013-14 v/leder
 6. Styrets forslag til Budsjett 2013 og første halvår 2014 v/kassere
 7. Valg av hovedtillitsvalgt/lokallagsleder v/leder av valgkomiteen
 8. Valg av lokallagsstyre v/leder av valgkomiteen
 9. Valg av valgkomite v/leder
Påmeldingen er stengt. For eventuell etterpåmelding: kontakt lokallagesleder.