onsdag 15. februar 2012

Tillitsvalgte fortjener høyere status


– Tillitsvalgte kommer til å spille en stadig viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet framover. De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status.

Dette sa statssekretær Jan Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet på lanseringen av Idébanken.org sin nye veileder for tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv 8.februar. Flere ledere i det nasjonale partssamarbeidet kom for å fremheve den sentrale rollen som tillitsvalgte har i arbeidslivet.

Aktive tillitsvalgte og god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er en av bærebjelkene i den såkalte ”norske modellen” – et begrep som brukes for å beskrive det sentrale ved hvordan arbeidslivet i Norge er organisert.

Rollen som tillitsvalgt er krevende. I den nyeste intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fra 2010 har tillitsvalgte nemlig fått formell status som likeverdig avtalepart.

mandag 13. februar 2012

Alle partier sier de vil bruke mer på forskning

Alle partiene har trukket frem satsning på forskning som et sentralt grep for den fremtidige styringen av landet. Både Høyre og Venstre lanserte i sine alternative statsbudsjett for 2012 forskning blant sine topprioriteringer. Erna Solberg har i debatt med Jens Stoltenberg trukket frem forskning og innovasjon som sentrale elementer for den økonomiske politikken fremover. Da det ble kjent at den norske stat kom til å tjene 115 milliarder mer enn antatt i fjor, rykket Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann ut og slo et slag for at pengene skulle komme forskningen til gode.

Kilde: Forskerforum.no

fredag 10. februar 2012

Innspill til ny forskningsmelding

Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.

– Underveis i dette arbeidet ønsker jeg god kontakt med forskningsmiljøene og med andre som meldingen vil angå. Derfor inviterer jeg alle interesserte til å sende meg forskningspolitiske råd og faglige innspill, sier forskningsminister Tora Aasland. Jeg håper så mange som mulig benytter denne anledningen. Dette er en viktig første etappe. Jeg vil fortsette å ha dialog om innretningen av forskningspolitikken fram mot at meldingen legges fram.

Fristen for å sende innspill er 28. mars 2011. Samme dag vil vi arrangere en åpen innspillskonferanse på Håndverkeren i Oslo, hvor sentrale aktører vil bli invitert til å presentere sine innspill.

- Jeg tar imot alle innspill, men i dette arbeidet vil samspillet mellom forskningsmiljøene, ulike brukere i næringsliv, offentlig forvaltning og resten av samfunnet stå sentralt, sier Tora Aasland.

Aasland ber derfor særlig om innspill som berører:
  • Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon.
     
  • Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet.
  • Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning
Frist for å komme med innspill er 28. mars.

Send innspill til ny forskningsmelding her

tirsdag 7. februar 2012

Debatt om forskning ved høgskolene

Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det.

- Kamuflert distriktspolitikk - Reportasje - forskerforum.no