tirsdag 30. juni 2015

Seminar 3. september - "Fra samlokalisering til samhandling"

Forskerforbundet ved HiB har fått midler til organisasjonsutvikling, til et seminar med tittel "Fra samlokalisering til samhandling". Semniaret arrangeres av klubb Fellesadministrasjonen, og er i utgangspunktet for teknisk administrativt personale, ogranisert i Forskerforbundet.

Selv om det er klubben i Fellesadministrasjonen som arrangerer seminaret, så er dette absolutt åpent for teknisk administrativt ansatte i de øvrige klubbene i Forskerforbundet - HiB.

Meld deg på i skjemaet nedenfor.

Bakgrunnsinformasjon i saken om nybygg:

Avlastningsbygg Kronstad:
Høgskolen vil som i tidligere år gjenta behovet for en fullstendig campusutbygging på Kronstad med prioritet å få bygget et tilleggsbygg/kurantbygg for samling av den totale virksomheten på Kronstad. Et slikt tilleggsbygg førsteprioritet i den videre campusutbyggingen på Kronstad Nord. Reguleringen av nordre del av Kronstadtomten er under arbeid. Høgskolen har tidligere inngått avtale om leie av Møllendalsveien 6-8 som avlastningsbygg for Kronstad. Avtalen vil gi høgskolen en årlig merkostnad på om lag 20 mill. kr.

Det er tidligere sendt søknad til departementet om å få finansiert et slikt bygg i ett av tre alternativer, ref. vårt brev datert 22.06.11. Det antas at et planlagt bygg på omlag 11.500 m2 kan bygges innenfor rammen for kurantbygg.

Oppnemning av brukarutval for kurantbygg på Kronstad
Høgskuledirektøren oppnemner med dette følgande personar til brukarutvalet for kurantbygg på Kronstad. Prosjektleiar for kurantbygg på parsell A1, Knut Kismul, leiar utvalet.

Samansetting av utvalet
-       Knut Kismul (leiar)
-       Jan Ove Henriksen, økonomidirektør
-       Einar Georg Johannesen, hovudverneombod
-       Knut Simonsen, AHS
-       Beate Lode, AL
-       Tom Skauge, AIØ
-       Fredrik Bødtker, student
Ida Austgulen, student (observatør)

Karl Henrik Svensson vert oppnemnd som sekretær for utvalet.

Prosjektleiar vil møte jamnleg i IDF-utvalet på verksemdnivå i prosjektperioden og orientere om prosjektet og motta innspel.
Mandat
Det er tidlegare utarbeidd ei tentativ prosjektskisse og romprogram for eit kurantbygg på om lag 11 500 m2 på parsell A1 nordtomta. Arbeidsgruppa må gå kritisk igjennom dei tidlegare planane i lys av at kurantbygget skal vere eit enkelt bygg med vekt på arbeidsplassar for studentar og tilsette, i tillegg til undervisingsareal som i dag manglar eller er knapt om i Kronstad-bygget.

Mandat til brukarutvalet er å sjå til at kurantbygget vert eit dynamisk bygg som legg til rette for god samhandling både i og mellom ny og allereie eksisterande bygningsmasse på Kronstad. Gruppa må legge ei totalvurdering av arealsituasjonen ved høgskulen til grunn i planlegginga av nytt kurantbygg.

Gruppa har ansvaret for å, i samarbeid med Statsbygg, utarbeide forprosjekt og romprogram for nybygget.

Frå departementet si side har det vorte presisert at kurantprosjektet med byggeutstyr og brukarutstyr fullt ut skal finansierast innanfor høgskulen sine ordinære budsjettrammer. Nybygg skal vere fleksible, arealeffektive og tidsmessige.

Brukarutvalet får frist til 1. desember 2015.Foreløpig program for seminaret den 3. september:

Vi får blant annet besøk av arkitekt som jobber konkret med å utforme en rekke større prosjekter, og om har deltatt i forskningsprosjekter på feltet.

Del 1
09.00-09.15 Kaffe, velkommen
09.15-10.00  Kurantbygg Kronstad, innledning v/ leder av brukerutvalget , Knut Erik Kismul
10.00- 10.15 Pause
10.15- 11.00 «Morgendagens arbeidsplass»  v/ Mellomrom
11.00-11.15  Pause
11.15-12.00 «Hva er mulig – hvordan påvirke prosessene» v/Link Arkitekter
12.00-13.00  Lunsj
13.00-13.45  Plenumsdiskusjoner / gruppearbeid

Del 2
14.15- Avgang Kronstad, kle deg etter været
16.30 - Avgang Ulriksbanen (for dem som vil ta banen opp)
17.00- Oppmøte på Ulriken
17.00-18.00 Velkomst og oppsummering
18.00 Middag