tirsdag 22. juni 2010

Lokallagsstyremøte 22. juni 201

Lokallagsstyremøte 22. juni kl. 15.30 – 17.30, B 417 på AI
Til stede: Morten Rønning, Ragnhild Ihle, Alvhild Bjørkum, Hedvig Rørvik, Kristin Ran Choi Hinna, Yngve Lamo, Randi Gjøringbø, Jon Hoem (ref.) 

51/10 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste 
Innkaling og sakliste ble godkjent. Referat godkjent med merknader. 

52/10 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene 

FF-sentralt: 
a. Omstillingsavtalen ble diskutert på møtet med FFs hovedstyre. HiBs omstillingavtale ble sendt til FF. En merknad knyttet til bruken av "fristilte", et begrep som ikke eksisterer i lovverket. FF mener at bruken av dette begrepet ikke kan være med i avtalen. FF-HiB bør arbeide for en revisjon, eller et tillegg til denne avtalen i samråd med andre fagforeninger og HiBs ledelse. 
b. FF har satt i gang en undersøkelse av tidsressurser for tillitsvalgte. 
c. Seksjon for drift og fellestjenester legges ned fra 1. august 2010. 
Svært dårlig informasjon i forkant. De det gjelder, har ikke blitt hørt før et informasjonsmøte kun noen timer før forhandlingene. 

Stiller spørsmål ved hvorvidt drift blir ivaretatt på en god måte. 
d. Søknad om støtte til OU-seminar med FF-Universitetet i Tromsø er muntlig bekreftet. 

AHS: 
Møter med ledere på instituttene om strategisk plan. Jobber mye med å gi innspill til høringsrunden. 
Ressursplanene på avdelingene er under utarbeidelse for å få et sammenligningsgrunnlag på tvers av de ulike utdanningene. Redd for at det ikke blir tatt tillstrekkelig hensyn til forskjeller mellom de enkelte utdanningene. Verktøyet for ressursplanlegging virker ikke som velfungerende. 

AI: 
Det ser ut til at tildelingene til FoU ved AI er redusert. FF må få klarhet i disse tallene, i form av referater, budsjett og regnskap. Utilfredstillende at fakta ikke kommer på bordet. Saken ser ikke ut til å bli fulgt opp, FF selv må ta dette opp på virksomhetsnivå. 

SA: 
Gjennomført høringsmøte i forkant av drøfting av saken om nedleggelse av seksjon for drift og fellestjenester. Møtet måtte bli til på svært kort varsel. Kalte inn FFs medlemmer i SA og inviterte også medlememr fra NITO. Det ble uttrykt klar misnøye med prosessen, og en oppsummering ble levert videre til FF-leder i forkant av forhandlingsmøtet. 
Kontorplasser tildeles uten at dette tas opp til drøfting. 

AL: 
Ved RLE er rundt 2,7 stillinger omfordelt til arbeid utenfor seksjonen. Ledelsen gikk tidlig inn for at det ikke ville bli snakk om oppsigelser, og gikk deretter inn i en runde med samtaler med hver enkelt ved seksjonen. De ansatte fikk her komme med ønsker. For noen har disse blitt tatt til følge, for andre kun delvis. Alle ansatte har imidlertid fått deler av sin stilling knyttet til RLE-oppgaver. Prosessen er ennå ikke endelig avsluttet. 

Tre ansatte ved seksjonen har forfattet et brev om omstillingsprosessen, som de mener ikke har skjedd i forhold til avtaleverket. Det har blant annet ikke blitt satt opp noen liste over ansiennitet, kvalifikasjoner m.m. Lokallagslederen ble bedt om å skrive under på dette brevet til styret, men dette er ikke blitt gjort.  
Styret har konstituert seg: leder Kristin Hinna, nestleder Eli Kristin Aadland. 

Sak om professorkvalifikasjonstipend, som ble oppdaget i et referat. Dette er en del av prosessen fram mot universitetsstatus, men unntatt offentlighet. Dette er svært uheldig, og ikke slik en kan drive denne prosessen videre dersom en ønsker de ansattes støtte til prosessen. 

Mangler referater på Allmenningen fra info- og drøftingsmøter fra AL. 
Vil be om en fullstendig liste over midlertidige stillinger. 
Ikke fått vite noe om mandatet til styringsgruppene for sentrene. 

53/10 Forslag til strategisk plan
http://ansatt.hib.no/strategisk-plan/dokumenter/Strategisk%20plan%20høring%20mai%202010.pdf
Samleside m/høringsbrev: http://ansatt.hib.no/strategisk-plan/

Uklar sammenheng mellom mål og midler. Planforslaget er et godt ugangspunkt, men den er for lite konsistent.

Bruk av begreper som kan tolkes vidt.

Del fire, om ledelse, organisasjon og forvaltning. Den nye modellen for organisering har blitt etterspurt i forbindelse med høringen av planen. Planen tar ikke tak i det som oppleves som et demokratiunderskudd ved høgskolen.

Snakk om rekruttering, men sier ikke noe om behovet for å beholde ansatte med kompetanse.
Trenger formuleringer som de ansatte og avdelingene kan operasjonalisere i form av planer sentralt og lokalt.

Innspill sendes til Hedvig, som sammenfatter.

Sak 54/10 Organisering og ledelse ved høgskolen fra august 2011 ble utsatt.
54/10 Eventuelt 

Pensjonistmedlemmer tilbys et pensjonistmedlemskap til 480,-. Pensjonistene er ikke medlemmer av lokallaget, og har dermed ingen rettigheter i forhold til stemmegiving på årsmøter mm.

OU-seminar: 25.-28. september. Gi beskjed til Kristin om eventuelle avvik fra den generelle reiseplanen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar