mandag 13. mai 2013

Fakta om årets lønnsoppgjør

Den økonomiske rammen i staten for 2013 er anslått til 3,5%, mens økningen i konsumprisindeksen er på 1,9%.

Rent umiddelbart kan det virke forvirrende at en økonomisk ramme på 3,5% materialiserer seg i et tillegg på kun 1,07%. En total økonomisk ramme på 3,5% inneholder komponenter som overheng og lønnsglidning.

Overhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Lønnsnivået ved utløpet av 2012 ble 2,2% over gjennomsnittet for året 2012. Dette har sammenheng med at lønnstilleggene gis på ulike tidspunkter i året. For eksempel gis tabelltilleggene per 1. mai, mens tillegg på justeringsoppgjør kommer på et senere tidspunkt og tillegg gitt i lokale forhandlinger på et enda senere tidspunkt i året. Og da blir alltid lønnsnivået ved årets slutt høyere enn gjennomsnittet for året.

Lønnsglidningen beskriver de lønnsmessige tilleggene som er gitt i løpet av et år, og som ligger utenom den økonomiske rammen for tariffoppgjøret dette året. Ansiennitetsopprykk og lønnstillegg gitt gjennom såkalte 2.3.4-forhandlinger er eksempler på lønnsmessige tillegg utenom rammen. Tallet for lønnsglidning blir anslått ut fra beregnet lønnsglidning de siste årene. For 2013 er lønnsglidningen anslått til 0,6%.

Summen av disse to komponentene blir i år på 2,8% som går til fratrekk fra rammen på 3,5%. På årsbasis innebærer dette en disponibel ramme på ca. 0,7%. Men siden tillegget ble gitt fra 1. mai 2013, ble tillegget på i overkant av 1%.

Formelen er 0,7 x 12 måneder (fra 1. januar til 31. desember) / 8 måneder (fra 1. mai til 31. desember)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar