tirsdag 30. april 2013

Forslag til arealdisponering Møllendalsveien

Forskerforbundet vil med dette komme med en høringsuttalelse og tilhørende innspill til det framlagte forslaget til arealdisponering i Møllendalsveien. Den fremlagte rapporten gir et godt utgangspunkt for å kunne komme med konkrete forslag, da den er forbilledlig konkret i sine forlag til løsninger.

Forskerforbundet har etterlyst vedlegget til rapporten “Estimat kostnad ombygging Mdv 6-8”, men har ikke fått tilgang til dette. Dette er svært uheldig, også fordi manglende tilgang til fullstendige opplysninger i saken gjør det vanskeligere å arbeide konstruktivt med en høringsuttalelse.

Forskerforbundet slutter seg til hovedmålsetting for re- og samlokaliseringsprosjektet: å planlegge og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til prosjektet, på en slik måte at:
 • De nye lokalenes utforming underbygger og støtter opp om HiB's overordnede målsettinger. 
 • Prosessen oppleves av den enkelte medarbeider som godt planlagt og gjennomført, og med god og presis informasjon underveis. 
 • Prosessen gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. 
Vi vil særlig minne om at teknisk administrativt personale er den gruppen hvor fagmiljøene ikke har vært direkte involvert i prosessen med utforming og plassering i lokalene i Møllendalsveien. Dette gjenspeiles i den foreslåtte romfordelingen, der de fagmiljøene som har hatt direkte påvirkning på beslutningene er blitt tilgodesett. Med de vedlagte forslagene vil vi synliggjøre hvordan en kan avhjelpe noe av denne skjevfordelingen.

Forskerforbundet har fått en rekke innspill fra medlemmer angående utforming av planløsninger i Møllendalsveien, særlig med hensyn til innplassering av administrativt ansatte i kontorlandskap i 2. etasje. Saken har vært tatt opp internt i Forskerforbundets lokallagsstyre, på medlemsmøte i klubb SA og på et eget medlemsseminar i april. Gjennom denne prosessen har kontorlandskapet i 2. etasje blitt trukket frem som særlig problematisk.

På denne bakgrunnen fremmer vi et forslag som sørger for at alle ansatte i Møllendalsveien plasseres i cellekontorer og mindre landskap (2-3 personer). Dette kan være et reelt positivt bidrag til å gjøre Møllendalsveien mer attraktiv for de medarbeiderne som ikke flytter til Kronstad i 2014:

Forslaget innebærer en omdisponering av arealene i forhold til det opprinnelige forslaget. Her foreslår vi å flytte biblioteket til 6. etasje, slik at dette blir liggende i direkte tilknytning til den nye kantinen. Tillitsmannsorganisasjonene fremmet en skisse til dette forslaget under ID-møte på virksomhetsnivå den 9. april 2013.

Forslag 2. etasje:
 • To undervisningsrom - total 70 plasser
 • Femten kontorplasser, som opprinnelig var i ett stort landskap + studentparlamentet
 • Biblioteket er flytet til 6. etasje
 • Fire kontorplasser knyttet til biblioteket er flyttet til 6. etasje
 • Leseplasser med godt dagslys
 • Møterom og muligheter for arkiv etc
 • Beholder eksisterende kjøkkenkrok


Forslag 6. etasje:
 • To store kontorer (2+2)
 • Åpent og fleksibelt bibliotek, med masse lys og minst like stor plass som i 2. etasje
 • Tilstøtende kantine gir fleksible bruksmåter, f eks med tanke på mer uformelle leseplasser
 • Muligeheter for å nytte uterommet på baldakinene

Større tegning

Fordeler knyttet til forslaget:
 • Gir en bedre utnyttelse og fleksibilitet i lokalene, spesielt med tanke på bibliotekets plassering i tilknytning til store arealer - f eks med hensyn til muligheter for leseplasser mm.
 • Muligheter for full drift i biblioteket uten at dette forstyrres av ombygging. 
  • Når det gjelder dagens bibliotek skriver prosjektgruppen “Gruppen mener at det er behov for en full oppussing av gulv og himling for å få et godt helhetlig inntrykk.” (rapport MDV 6-8, del 1, side 6)
 • Lavere personbelasting i 6. etasje når 70 forelesningsplasser flyttes til 2. etasje. 
  • Oppdatering: Vi ser den 2. mai at høgskoledirektøren argumenterer med risikoen knyttet til personbelastning i 6. etasje. Er dette faktisk utredet? Sett fra Forskerforbundets ståsted synes det som om å flytte forelesningsrommene fra 6. til 2. etasje faktisk vi bidra til å redusere den totale personbelastningen i 6. etasje. Høgskoledirektørens argumentasjon er derfor ikke lett å følge.
 • Forslaget er et positivt bidrag til å løse kontorkabalen i 2. etasje, samtidig som en frigjør plass til leseplasser og grupperom - noe det ikke er for mye av i de nye byggene. Lokalene åpnes også opp, slik at en får lys inn i de indre delene, samt beholder eksisterende kjøkkenløsninger.
 • Forslaget innebærer at en beholder nøyaktig samme antall kontorplasser i forhold til opprinnelig forslag. 
 • Biblioteket vil få lyse og trivelige lokaler, som gjør det til en enda mer attraktiv plass å være og et møtested for studenter og ansatte. Biblioteket har fått en slik plassering på Kronstad, og vi bør etterstrebe det samme i Møllendalsveien.
Ulemper knyttet til forslaget:
 • Eksisterende bibliotek må flyttes (noe som også kan ses som positivt)
 • Må finne noe andre løsninger for “ansattkantine” - her bør det imidlertid sies at dette heller ikke synes særlig godt ivaretatt i det opprinnelige forslaget.
 • Biblioteket får et fjernlager i 2. etasje, dersom en ikke vil bygge dette inn i lokalene i 6. etasje. Her lurer vi på hva som skjer med lageret som kjøkkenet har i 6. etasje i dag. Kan dette benyttes av biblioteket?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar