torsdag 24. november 2011

Spørsmål om LEAN som metode

Mange ansatte lurer nok på hva den såkalte LEAN-metoden innebærer. Metoden er tatt i bruk i kartleggingen knyttet til omstillingsprosjektet.

"Effektivitet med et menneskelig ansikt", heter det i undertittelen i artikkelen det linkes til på Allmenningen.

På Wikipedia kan vi lese denne oppsummeringen:
Lean (egentlig: Lean manufacturing / norsk: Slank produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.
I oppslaget på Allmenningen oppsummeres metoden slik:
Identifiser kundeverdi/målgruppe.
Eksempel for høgskulen: Kva er det viktigaste ein leverer på personal? At dei best kvalifiserte kandidatane blir tilsett ved høgskulen.

Skap verdistraum
Få fram alle ledd i ein tilsetjingsprosess frå start til slutt. Kven startar jobben? Kor går saka vidare? Korleis er saksgangen? Kor lang tid tar prosessen frå start til slutt.

Skap flyt(flow) utan stopp 
Fins det verdistraumar der det ikkje er flyt? Dvs der bunken med brev/ papir stoppar opp? Noter ned kva som kjenneteiknar at flyten stoppar opp.

Innfør nye styringsprinsipp
Fins det eksempel på at oppgåver blir skubba gjennom systemet innan neste trinn er klar til å ta over? Lag liste med eksempel.

Lag kaizen kvar dag (Kaizen = betring)
Kva rammer har høgskulen for systematisk dialog om løpande betring og for oppfølging på vedtekne betringar? 

Alle er imidlertid ikke like entusiastiske. NTL ved Universitetet i Oslo har laget et notat som er svært kritisk til bruken av LEAN: Ja til medbestemmelse og tillit - NEI TIL LEAN. Notatet avsluttes med følgende forslag til hvordan en bør gå fram ved UiO:

  • Erstatt IHR/Lean med fornyingsprosjekter der fagforeningene er reelle, likeverdige parter
  • Sats på kompetanseutvikling av de administrative medarbeiderne
  • Reduser måling, rapportering og kontroller dramatisk. Det vil redusere dobbeltarbeidetbetydelig
  • Avskaff dagens resultatbaserte finansieringssystem som tvinger fram resultatmålinger oget hensynsløst rapporteringsvelde
  • Ha tillit til at de ansatte gjør jobben sin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar