mandag 30. januar 2012

Organisasjonsprosjektet ”Sammen til Kronstad”

I styresak 115/2011 : "Organisering av samlokaliseringsprosjektet" (Sammen til Kronstad) ble det gjort følgende vedtak:

Styret godkjenner overordna plan for Samlokaliseringsprosjektet som omfatter ofganisering, mandater og sammensetning av samlokaliseringsråd og prosjektgrupper med de forslag som framkom angående: 
 • konsensus i Informasjons- og drøftingsmøtet på virksamhetsnivå av 01.11.2011 
 • en god og hensiktsmessig representasjon fra studentene i prosjektgruppene 
 • et samlokaliseringsråd utvidet med tre ansatte fra vitenskapelig personale, en fra hver avdeling, og en T/A-ansatt 
 • vektlegging av god og løpende informasjon om prosjektene til de ansaffe i høgskolen 
 • tiltak for felles kulturbygging 
Foto: Jon Hoem / nybygg.hib.no

Prosjektmandat for organisasjonsprosjektet ”Sammen til Kronstad”:

Prosjektet har som formål å utvikle administrasjonen som en forvaltningsenhet og etablere én samlet administrasjon for høgskolen når denne samlokaliseres på Kronstad i 2014. Prosjektet skal bidra til at administrasjonen utøver gode støttefunksjoner for kjernevirksomhetene utdanning, forskning og formidling.

Prosjektet skal videre bidra til videreutvikling av en felles kultur og identitet for hele høgskolen.

Sentrale oppgaver er (FFs uthevinger):
 • Utvikle og lære opp sentrale personer i kartleggingsmetodikk og prosessanalyse
 • Kartlegging av organisering og ressursbruk for funksjonene i dagens administrasjon
 • Analyse av ressursbruk og forbedring av funksjoner og prosesser
 • Sikre god medvirkning for alle grupper i administrasjonen 
 • Aktuell og relevant informasjon til målgruppen, de øvrige HiB-ansatte og studentene
 • Foreslå ny stillingsstruktur for de samlede administrative funksjonene/oppgavene
 • Innpasse samlet  personale i målgruppen  i ny stillingsstruktur
Den samlede administrasjonen skal ha følgende kjennetegn:
 • En administrasjon som er godt tilpasset behovene (funksjoner, ressurser, organisering) og med kompetanse tilpasset oppgavene
 • En kvalitetsbevisst og effektiv administrasjon, med høy etisk bevissthet
 • En kompetent og lærende administrasjon
 • En organisering av administrasjonen som bidrar til åpenhet og godt arbeidsmiljø
 • En administrasjon som tar hensyn til særtrekk og spesielle behov på avdelinger og i fagmiljøer  
 • En administrasjon som sammen med øvrige ansatte bidrar til kultur- og identitetsbygging for merkevaren Høgskolen i Bergen
 • En administrasjon som bidrar til å legge til rette for god virksomhetsstyring ved HiB
Ny hovedstruktur for en samlet  administrasjon utarbeides sommer/tidlig høst 2012. Intern høring høst 2012.

Styrevedtak om ny organisasjonsplan i desember 2012.

Arbeidsgruppene skal gjennomgå dagens organisering innen de ulike funksjons- og tjenesteområdene, vurdere omfang og kvalitet i dagens arbeidsprosesser og foreslå forbedringer, herunder også eventuelle nye tjenester som er nødvendige for at høgskolen skal nå sine overordna mål.

Følgende har per januar 2012 blitt oppnevnt som medlemmer i prosjektgruppen for organisasjonsprosjektet. 

Høgskolelektor Tove Lise Berle 
Seniorkonsulent Anne Gro Dalland 
Verneombud Hilde Kløften Duesund 
Seniorkonsutent Siren Erichsen 
Personaldirektør Eli Glambek (leder gruppen)
Tillitsvalgt Jon Hoem
Programansvarlig Jacob Melting 
Kontorsjef Tone Nybakken 
Rådgiver Eirin Fausa Pettersen 
Seniorkonsulent Karl Henrik Svensson 

Styret vedtok også å opprette et samlokaliseringsråd som skal ledes av rektor. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar