mandag 30. januar 2012

Samlokaliseringsrådet


(Jmf styresak 115/11) Samlokaliseringsrådet skal være et rådgivende organ i samlokaliseringsprosjektet. Rådet oppnevnes og får sitt mandat av Styret og fungerer  fra styrevedtaket og ut inneværende åremålsperiode.

Mandat
Rådet skal være et rådgivende organ for hele samlokaliseringsprosjektet inkludert Organisasjonsprosjektet og Byggprosjektet med tilhørende delprosjekter/arbeidsgrupper.

Rådet skal videre se til at prosjekter og delprosjekter er godt integrert med den generelle faglige utvikling og faglige organisering ved høgskolen.

På dette grunnlag skal rådet se til:
 • at HiB som bruker blir godt ivaretatt i forholdet til byggherre/Statsbygg
 • at det er god brukermedvirkning i prosessene mot samlokalisering
 • at HiB får en samlet administrasjon på studiested Kronstad som er effektiv og godt tilpasset oppgaver og organisasjon 
 • at hele høgskolevirksomheten i 2014 får tilhold i gode og tidsmessige lokaler
 • at arealene på studiested Kronstad blir utnyttet på en optimal måte og slik at  både et godt lærings- og arbeidsmiljø blir ivaretatt
 • at midlene til brukerutstyr blir benyttet i henhold til planer og på en kostnadsoptimal måte
 • at det blir god integrering mellom nybyggprosjektet (Statsbygg) og interiørprosjektet (inkludert brukerutstyr)
 • at flytteprosjektet planlegges i god tid og gjennomføres i henhold til de frister som er gitt av byggherre og studiestart høsten 2014
 • at prosjekter og delprosjekter har tilstrekkelige ressurser til utredning, planlegging og gjennomføring
Medlemmer
 • Rektor (leder)
 • Dekan AL
 • Dekan AHS
 • Dekan AI
 • Rep. for faglig tilsatte
 • Student 
 • Student 
Høgskoledirektør er rådets sekretær.
Samlokaliseringsrådet skal ha minst 3 møter i semesteret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar