fredag 29. juni 2012

Lokalisering i Møllendalsveien - medlemsmøte 16. mai 2012

Innledning ved Kristin Hinna. Styresak 135/11. Arbeidsgruppe presenterte forslag til hvem som skal sitte i Møllendalsveien, presentert på Allmenningen den 4. mai 2012. Konstaterer at forslaget ikke har mottatt noen kommentarer på Allmenningen. Vanskelig å si hvordan dette kan tolkes.

Forskerforbundets høringsuttalelse bør forankres i arbeidsgruppens fortolkning av sitt mandat, og hvorvidt forslagene underbygger høgskolens overordnete ambisjoner og strategisk plan.

Alternativ 1: alle bachelorstudenter skal ha sitt første studieår på Kronstad. Sentre, stipendiater, mastergradsstudenter og utvalgte 3. års studenter skal samles i Møllendalsveien. Fagpersonale lokaliseres der de har hoveddelen av sin virksomhet. Administrativt personale er fordelt ut fra hva som er hensiktsmessig for å kunne yte service på begge campuser.

Alternativ 2: Studieløp med liten grad av behov for spesialrom lokaliseres i Møllendalsveien.

Tas til orde for at felles kulturbygging nevnes som argument, men det argumenteres ikke (kun påstander) for at en slik kulturbygging faktisk vil finne sted. Identitetsbygging er temmelig løst definert. Identitet til en utdanning er trolig viktigere for den enkelte student enn identiteten til HiB som et stort fellesskap.

Må kunne la seg gjøre å la studentene flytte på seg og oppsøke de campusene hvor fagmiljøene befinner seg.

Kunne argumentert annerledes også for forskning, altså at forskningen bør legges nær undervisningen. Viktig å ta opp det at splittingen av fagmiljøer er svært problematisk.

Argumenteres delvis som om undervisningspersonalet er delt mellom undervisning på ulike nivå. På noen seksjoner er dette slett ikke tilfelle.

Nevnes etter- og videreutdanningsstudenter (mer enn 1600 i 2011). 246 dager med samlinger ved AL, 861 studenter. Problem at kantine og annen infrastruktur ikke er åpne på de tidspunktene hvor alle disse studentene er på campus. Skal denne undervisningen (EVO) legges til Møllendalsveien vil en neppe oppnå stordriftsfordeler på disse områdene.

Tanker om synergieffekter med hensyn til felles plassering av sentrene.

Målkonflikter, en kan ikke oppnå alt. Det tas til orde for at en fra fagforeningens side bør gå inn for å holde fagmiljøene samlet. Tar i forlengelsen av dette for at studentene bør være de som oppsøker undervisningen der fagmiljøene befinner seg.

Må få fram at konsekvensene av å splitte fagmiljøene og undervisningen. Vil kunne ende opp med at fagfolkene søker seg til undervisning der de sitter og en vil ende opp med ”Høgskolen på Kronstad” og ”Universitetet i Møllendalsveien”.

Alternativ 2 fungerer imidlertid også dårlig, da stipendiatene blir sittende et annet sted enn veilederne.

Oppsummert:
  • Alle seksjonene som uttaler seg fremhever at miljøene, inkludert stipendiatene, holdes samlet.
  • Må forholde oss til at 200 ansatte og tusen studenter må plasseres i Møllendalsveien.
  • Ikke splitte – presentere konkrete forslag – intern høring i FF
  • Bør komme med et konkret forslag – en tredje variant.
  • Må formulere oss slik at vi synliggjør at vi mener at det å holde fagmiljøene samlete er viktigere enn å holde studentene samlet.
  • Tas til orde for at det må være fullverdige servicefunksjoner i Møllendalsveien, inkludert bibliotekstjenester.
  • Institutt for datateknikk ønsker å være samlet og vil forslå å flytte alle ansatte og studenter til Møllendalsveien.
  • Være presis med hensyn til argumentene for å holde fagmiljøene samlet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar