torsdag 7. mars 2013

Oppsummering av sektorseminar for høgskolene i Forskerforbundet

Forskerforbundet arrangerte sektorseminar for høgskolene, den 28. - 29. januar 2013. En rekke saker ble diskutert inngående. Her følger en kort sammenfatning:

Dag 1


 • Lokallagsarbeid
  • Nye koster i ledelsen medfører omfattende voksenoppllæring.
  • Lønnspolitikk, seniorpolitikk
  • Generasjonssikifte - rekruttering
  • Viktig å få folk til å tro på at det nytter å drive fagforeningsarbeid
 • Lønnspolitikk
  • Ulik praksis også knyttet til hvordan Forskerforbundet velger å fremme sine krav. F eks knyttet til å føle seg fram før en gjør prioriteringer. Vet da også hvilke medlemmer en må jobbe ekstra for å fremme.
  • Tydeliggjøre kriteriene, og ta en runde i forkant av de årlige forhandlingene
  • Vurdere å flytte forhandlingene ned på fakultet og avdelingsnivå
  • Jobb å gjøre med å få mer penger inn i den lokale potten
  • Lokale forhandlinger innebærer lokale forskjeller
  • Lokale forhandlinger oppleves belastende for mange. Er det dette medlemmene ønsker?
  • Misforholdene knyttet til lønn må løses ved sentrale forhandlinger. Vil ta for stor del av potten lokalt.
  • Kan gå aktivt ut å be enkelte medlemmer om å søke ved 2.3.3-forhandlinger
 • Hjernekraftverk - Omdømme
  • Enkelte akademiske miljøer er fremdeles preget av smålighet. Høgskolesektoren er noe mer romslige og har nærmere kontakt med praksisfeltet.
  • Hjernekraft. Virker som en retorikk som er innrettet mot universitetene.
  • Hooke seg på regionale konferanser, der en kan møte sentrale samfunnsaktører.
  • Løfet fram samfunnsrelevant forskning. Forankre en relativt abstrakt kampanje i det konkrete. Konkret forslag om studentbedrifter.
  • Hvordan få med medlemmene? Administrasjonen.
  • Være aktivt frampå ovenfor f eks Debatten på NRK og i forhold til pressen
 • FoU og undervisning
  • Kommer ikke utenom at ledere belønner forskningskvalitet fremfor utdanninngskvalitet.
  • Styrke den enkelte intitusjons egenart
  • Nokut kommer med forslag til akkreditering av master og doktorgradsprogrammer, som vil gjør skillet mellom universiteter og høgskoler mindre viktig.
  • Den nye forskningsmeldingen vil se på potensiale mellom innovasjon, forskning og utdanning. Høgskolenes nære forbindelse til praksisfeltet vil her være en force.

Dag 2

 • UH-sektorens representasjon i hovedstyret
  • Det har vært mange reformer i profesjonsutdanningene. Får også en overtallingsproblematikk som departementet ikke er innstilt på å hjelpe institusjonene med. Store utgifter til praksisorganisering.
  • Har de som kommer fra universitetene forståelse for betydningen av dette?
  • Mangler helt sikkert ikke på god vilje, men vi ser verden på bakgrunn av de erfaringer vi trekker med oss. Forskjell på å erfare og kjenne til.
  • Må bli flinkere til å samkjøre oss: epostlisten til alle de tillitsvalgte i høgskolesektoren
  • Bruk sekretariatet, som er de som forbereder sakene for hovedstyret
  • Må passe på å være til stede på de arenaene hvor profesjonsutdanningene diskuteres.
  • Jobbe konkret med viktige saker i sektorseminarene (2014) med tanke på innspill til landsrådet og hovedstyret.
 • Økonomi
  • Fra 2002 har institusjonenene forsøkt å skaffe seg økt handlingsrom ved å produsere studiepoeng på marginalen. 27,8% av avlagte studiepoeng i 2011. Tilsvarer mer enn to milliarder til sektoren.
  • 71.000 flere i aldersgruppen 20-29 i 2017, mens beviligningene tilsier at en klarer å fremskaffe 22.000 flere studieplasser.
  • Midlertidigheten er fremdeles på 18,1%
  • Sektoren overoppfyller målene i en streben etter å bli noe de ikke er
  • Får dårlig kompensasjon for lønnsopppgjørene og faglig opprykk
  • Diskusjon om andelen administrativt ansatte. Prosjektledere som driver etterutdanning, kurs og konferanser (Senter for livslang læring) er i administrative stillinger. Tar en vekk denne typen stillinger er økningen på 23% i administrasjonen, mens det har vært en økning på 60% i vitenskapelige stillinger i den samme perioden.
  • Skal en redusere midlertidighet må en ta hensyn til den andre siden: i økende grad være villig til å akseptere oppsigelser.
  • Viktig å ha kunnskap om de faktiske forhold, både internt ved institusjonene og for sektoren som helhet
 • Rekruttering
  • Forskerforbundet er midt inne i et generasjonsskifte, der pensjonistandelen er den som vokser mest.
  • Svært viktig å spørre nytilsatte. Jo mer personlig denne henvendelsen er desto bedre.
  • Sett opp en lokal plan over tiltak, med et styremedlem som ansvarlig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar