onsdag 20. november 2013

- Vi skal gjøre mer!

Utdrag fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale til styreseminar for representanter fra universiteter og høyskoler 19. november 2013.

Jeg har store ambisjoner for universitets- og høyskolesektoren. Disse oppnår jeg ikke alene. Dere, styrene, er helt avgjørende for at vi når målene våre. Ansvaret for resultatene hos hvert enkelt universitet og høyskole begynner og slutter på toppen. Det er dere i styrene som har ansvaret fra alt fra strategiutvikling til effektiv ressursutnyttelse. Det er store oppgaver som ligger foran oss. Jeg håper dere er klare; til å sette ambisjonene høgt, men også til å sørge for den handlekraften og gjennomføringsevnen som trengs for å oppnå dem!
/../
Det er ikke spesielt kontroversielt å si at kvalitet må være den øverste prioriteten i UH-sektoren. Det betyr likevel ikke at kvalitet er enkelt. Vi trenger fremdeles mer kunnskap om hvordan vi kan definere eller måle den kvaliteten vi er ute etter. For forskning har vi siteringsrapporter, publiseringstall og indikasjoner fra godt internasjonalt samarbeid. Men kraftfull satsing på kvalitet krever at vi vet mer. Derfor har Forskningsrådet nå fått en rapport der Mats Benner fra Universitetet i Lund og Gunnar Öquist fra Universitetet i Umeå kikker oss i kortene. I rapporten, som snart publiseres, setter de søkelys på ambisjonsnivået og arbeidet med kvalitet i den norske universitets- og høyskolesektoren. De trekker fram ressurskonsentrasjon som en av de viktigste forutsetningene for (forskning av) høy kvalitet. Og den utfordringen går til oss alle.
/../
Jeg vet at det er mange høyskoler her med universitetsambisjoner, som og er spent på hva vi mener med en foreløpig frysing av dagens struktur. Jeg kan ikke gi dere detaljene nå. Her må vi først gjøre et grundig arbeid, så kommer vi tilbake til dere. Men jeg vil gjerne understreke: Ikke forstå dette som et ønske om å dempe ambisjonene. Tvert imot!


Dette handler om at vi må skape rom for å stille oss selv spørsmålet om hvilke institusjoner vi trenger. Her er det viktigste hensynet at vi har en forsknings- og utdanningssektor som kan svare på samfunnets behov.

Jeg er bekymret for at vi tapper ressursene til gode bachelor- og profesjonsutdanningene for å oppfylle kravene til å bli universitet. Det er positivt med doktorgradssatsinger som styrker allerede prioriterte fagmiljøer. Det må alltid være faglige styrker og prioriteringer som legges til grunn. Dette er en klar oppfordring til dere i styrene: ikke kanaliser ambisjonene mot institusjonskategorier. La faglig kvalitet være det ledende kriteriet.

Det tåler å gjentas: kvalitet er et styre- og ledelsesansvar. Og bare så det er sagt: selv om jeg mener at vi ikke må si oss ferdig med kvalitetsarbeidet, har det vært gjort mye bra. Dere i styrene retter hovedsaklig oppmerksomheten mot systemnivået. Slik bør det også være. Men det er også viktig at styret følger opp at beslutninger får ønsket effekt helt ut i auditoriene og seminarrommene. Selvsagt skal dere ikke overta administrasjonens og fagpersonalets rolle. Men jeg oppfordrer dere til å sørge for en mer aktiv iverksetting og oppfølging av egne vedtak enn det de fleste styrer gjør i dag.

regjeringen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar