torsdag 8. januar 2015

Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Se sendingen fra overrekkelsen her


Kunnskapsdepartementet vil umiddelbart sende ekspertgruppens rapport på høring, med frist for innspill 9. februar. Departementet arrangerer også en høringskonferanse med sektoren i begynnelsen av februar.

Ekspertgruppens hovedgrep
  • Ekspertgruppen fremhever institusjonenes eget strategiske ansvar for å fremme kvalitet og løse sitt samfunnsoppdrag innen utdanning, forskning og formidling. Med bakgrunn i dette anbefaler gruppen at Kunnskapsdepartementet ikke bør redusere institusjonenes strategiske handlingsrom ved å øremerke ulike deler av bevilgningen.
     
  • Et nytt grep fra ekspertgruppen er forslaget om at det innføres flerårige utviklings-, kvalitets- og profilavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Hensikten er å gi hver institusjon rom for å utvikle sin profil og kvalitet i utdanning og forskning.
     
  • Ekspertgruppen mener det er nødvendig å stimulere institusjonene til å forbedre seg på disse områdene, men at det ikke finnes gode indikatorer som kan benyttes til å gi direkte finansiell uttelling i et system som er felles for alle institusjoner. Ved å benytte flerårige avtaler kan det gi mulighet for å premiere egen profil og kvalitetsforbedring basert på helhetlige vurderinger. Det foreslås at deler av institusjonenes budsjettramme knyttes til måloppnåelse i avtalene. 
     
  • I rapporten understreker gruppen at de ikke har gjort en vurdering av bevilgningsnivå for den enkelte institusjon, men kommer med forslag om en nasjonal budsjettfordelingsmodell for universiteter og høyskoler. 
Les ekspertgruppens rapport

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar