torsdag 28. august 2014

Lønnspolitiske retningslinjer HiB

Utdrag fra Høgskolen i Bergens lønnspolitiske retningslinjer:

Vurderingskriteriene skal brukes ved lokale lønnsforhandlinger, ved tilsettinger og ved innplassering etter kvalifikasjonsopprykk.

Ved forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.3. skal grunnlaget for å få lønnsopprykk være opparbeidet ved Høgskolen i Bergen. Ved forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.4 skal det tilstrebes lik praktisering for de ulike stillingsgrupper. Ekstraordinær arbeidsinnsats skal i hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt ut fra stillingskategori.

Ved lønnsforhandlinger innhenter partene vurdering via to kanaler; leder med arbeidsgiveransvar (som samrår seg med leder med personalansvar) og fra lokal tillitsvalgt.

Ved vurdering av lønn kan det både foretas en stillingsvurdering og en personvurdering:Stillingsvurdering er vurdering av arbeids- og ansvarsforhold, krav til selvstendighet, krav til initiativ, krav om utdanning og kompetanse. Denne vurderingen gir grunnlaget for stillingsplassering/stillingsendring og gir også grunnlag for lønnsplassering. Dette er en personnøytral vurdering.

Det er i LPR utarbeidet stillingsomtale og kvalifikasjonskrav for tekniske/ administrative stillinger, jf. punkt 5. Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende forskrifter om kvalifikasjonskrav for undervisningsstillinger og for stipendiater, vitenskapelige assistenter m.m.:
 • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
For kvalifikasjonskrav for tilsetting i kode 0996 Dykkeinstruktør, vises det til punkt 5.

Personvurdering er vurdering av jobbinnsats og jobbutførelse av de oppgaver som er tillagt stillingen, jf. stillingsvurderingen. Ved at vurderingen skjer ut fra de oppgaver som er tillagt stillingen, vil alle tilsatte ved HiB har likeverdige muligheter til lønnsutvikling. Det er utarbeidet generelle personvurderingskriterier som gjelder samtlige tilsatte, og særskilte kriterier som gjelder de tilsatte i de forskjellige stillingsgruppene, se nedenfor.

4.1 Generelle vurderingskriterier for alle tilsatte 
Alle arbeidsoppgaver som tilligger en stilling kan gi grunnlag for lønnsopprykk. Det legges vekt på:
 • innsats og kvalitet i utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen
 • ansvarsbevissthet, selvstendighet og initiativ
 • service
 • evne til å samarbeide, kommunisere og løse problemer 
 • mål- og resultatoppnåelse 
 • engasjement og fleksibilitet i forhold til utviklingen av HiB
 • deltakelse i plan- og utviklingsarbeid
 • utvikling og effektivisering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser
 • evne og vilje til omstilling og nytenkning 
 • samarbeid internt/eksternt, nettverksbygging, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • formidling og profilering av høgskolen 
 • bidrag til godt studie- og arbeidsmiljø
 • evne til å holde seg oppdatert innen arbeidsfeltet
 • tilegning av spesialkompetanse, etter- og videreutdanning som kommer høgskolen til gode 
 • verv i styringsorgan, utvalg eller i tjenestemannsorganisasjoner
 • økonomisk/teknisk ansvar
 • ivaretaking av kvalitet og sikkerhet
 • overholdelse av frister 
 • lønnsutvikling og lønnsnivå over tid

4.2. Særskilte vurderingskriterier for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (i tillegg kode 0996 Dykkerinstruktør)

I tillegg til de generelle kriteriene legges det vekt på:

4.2.1. Pedagogisk virksomhet, undervisning
 • undervisning og veiledning
 • faglig- og pedagogisk utviklingsarbeid samt emne- og fagplanarbeid og arbeid i forbindelse med nye studietilbud
 • utvikling av læremiddel
 • undervisning på fremmede språk
 • aktivitet innen Eksternt finansiert virksomhet (EFV)
4.2.2. Forskning og formidling
 • FoU-virksomhet
 • publisering 
 • bidrag ved faglige konferanser, nasjonalt og internasjonalt 
 • populærvitenskapelige bidrag, foredrag, profilering og kurs- og oppdragsvirksomhet 
 • oppbygging av utstillinger, produksjon for media og kunstnerisk virksomhet
 • involvering av studenter i FoU-virksomhet
 • aktivitet innen oppdragsforskning
 • regionens behov
4.2.3. Ledelse, administrasjon og fagpolitisk innsats
 • faglig og administrativ ledelse, koordinering og lignende internasjonalisering og nettverksbygging 
 • deltakelse i vurderingsutvalg og utredningsarbeid 
4.3. Særskilte vurderingskriterier for tilsatte i tekniske og administrative stillinger
I tillegg til de generelle kriteriene legges det vekt på:
 • innsats i brukeropplæring, veiledning og instruksjon
 • ansvar for spesialoppgaver 
 • utvikling og gjennomføring av presentasjoner, foredrag eller kurs
 • deltakelse i utarbeidelse og dokumentering av FoU-rapporter og artikler 
For laboratorieingeniører og forskningsteknikere legges det dessuten vekt på:
 • utarbeidelse og utprøving av laboratorieoppgaver 
 • utvikling av og tilrettelegging av laboratoriene 
For ingeniører legges det dessuten vekt på:
 • Evne til kontinuerlig kompetanseheving og egenutvikling
4.4. Særskilte vurderingskriterier for ledere 
I tillegg til de generelle kriteriene legges det vekt på evne til å:
 • lede og å ta gode avgjørelser 
 • motivere og utvikle medarbeiderne
 • evne til å følge opp hver enkelt medarbeider
 • være synlige i miljøene
 • fremme HMS-arbeid 
 • skape lagånd 
 • administrere og fordele oppgaver 
 • informere og kommunisere med medarbeidere på alle nivåer 
 • være åpen i saksbehandling 
 • planlegge og organisere 
 • tenke strategisk 
 • ta initiativ og være kreativ 
 • følge hovedavtalen i staten om medbestemmelse og høgskolens regelverk om  medbestemmelse og medinnflytelse


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar