tirsdag 19. august 2014

Lokale forhandlinger per 1. august 2014

I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, YS Stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august 2014.

Dette brevet omhandler gjennomføring av de lokale forhandlingene. Brevet er også lagt ut påhttp://www.regjeringen.no/lonnsoppgjor.

1) Økonomiske rammer for de lokale forhandlingene m.v.

Etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,75 % av lønnsmassen per dato med virkning per 1. august 2014. De sentrale partene har avtalt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner avsettingen til det enkelte forhandlingssted,slik det fremgår av vedlegg 1.  
Dersom virksomhetene avsetter egne økonomiske midler jf. HTA pkt 2.3.3, 1. ledd pkt. b, skal arbeidsgiver orientere om dette før forhandlingene starter, slik at samtlige parter er informert om den totale økonomiske rammen ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som avsettes. En forutsetning for å avsette økonomiske midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene.
Der de lokale partene ikke har avtalt noe annet, skal forhandlingene følge prosedyrene i HTA pkt. 2.2.4, 2. ledd.
Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er lønnstrinnene pr 31. juli 2014. jf. PM 2014-7.
Dersom lønnsendringer i de sentrale tiltakene per 1. juli 2014 utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger per 1. august 2014.

2) Forhandlingssted

Lokale forhandlinger skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt. Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder.
Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedendeforhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før det er godkjent av partene på forhandlingsstedet. 

3) Virkningstidspunkt

Virkningstidspunkt er 1. august 2014. Andre virkningsdatoer kan ikke avtales.

4) Lønnspolitikk

Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter en lokal lønnspolitikk. Partene lokalt skal søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes inklusive hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål.

Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas.
Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, for å klarlegge eventuelle forskjeller, jf. HTA pkt 2.3.1. Videre skal partene avklare hvilke statistikker og lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene, jf. HTA pkt 2.2.4.

5) Parter

De lokale forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter.
På forhandlingsområder merket ”Øvrige” er arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner på forbundsnivå parter i forhandlingene, med mindre disse partene blir enige om noe annet. På det forberedende møtet før forhandlingene innledes, avklarer arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende hovedsammenslutning og at disse opptrer som èn part, både under forhandlingene og ved eventuell tvistebehandling .

Organisasjonene avgjør forhandlingsdelegasjonens sammensetning, og hvilken representant som skal lede forhandlingene med arbeidsgiver. Kravene skal fremmes samlet fra «hovedsammenslutningen» til arbeidsgiver.
Vedrørende forhandling om egen lønn, vises det til HTA pkt 2.2.4, 2. ledd, pkt.8, under forhandlingsregler. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut.

6) Virkemidler

Det er kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt. 2.3.6 som kan benyttes.

6.1) Hovedregel ved lønnsendringer

Lokale forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.3 er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt av besatte stillinger.
Krav som er fremmet etter pkt 2.3.4 nr. 1 a, b og c, men som ikke er ferdig forhandlet/tvisteløst, hindrer ikke partene i å fremme krav om lønnsendring i forbindelse med de årlige forhandlingene etter pkt. 2.3.3. Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. KMD gjør oppmerksom på at virkemidlene i HTA, pkt. 2.3.6, også kan benyttes for grupper av arbeidstakere .

6.2)  Opprette og endre særavtaler

De sentrale parter er enige om at virkemiddelet «opprette og endre særavtaler»  kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når:
  • særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer dette inn som forhandlingstema
  • en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler i tilfeller der det foreligger et grunnlag – det kan være etter pkt. 2.3.3, 2.3.4 og 2.3.5, jf. pkt. 2.3.6
  • det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende lokale særavtaler som forhandlingstema
KMD vil gjøre oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA eller sentrale særavtaler, kan være ugyldige. Vi viser forøvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m.v.

6.3) Kronetillegg

Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. KMD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultater og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom.

6.4) Omgjøring av stillinger til annen stillingskode

Omgjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak. Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, gjelder dette en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen.
Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andre departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra KMD.
Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode for å oppnå en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med intensjonene i HTA. 
Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. KMD anser det imidlertid som uheldig med omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger. Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling skal den ikke kunngjøres, fordi den betraktes som allerede besatt. Lønnsfastsettelsen skjer da med hjemmel i pkt. 2.3.8.  Om en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

6.5) Lønnsendring for ledernivå – HTA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd

Der de lokale parter har avtalt omfanget av ”neste ledernivå” og blitt enige om hvilke ledere som ikke skal omfattes av de ordinære 2.3.3-forhandlingene (etter 6. ledd inkluderer dette også øverste leder), skal eventuelle lønnsendringer for disse nedfelles i en protokoll. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde der partene ikke kommer til enighet om lønnsendringen. Endringer betinger dekning på virksomhetenes budsjett, og finansieres ikke av sentralt fastsatt pott.
Hvor det ikke oppnås enighet om hvilke ledere ”neste ledernivå” omfatter, kommer bestemmelsene i femte og sjette ledd ikke til anvendelse. Forhandlinger om endringer i lønn for ledere som ikke omfattes av prosedyren omtalt i foregående avsnitt, inngår i de ordinære 2.3.3-forhandlingene.

7) Uorganiserte arbeidstakere

Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf. HTA pkt. 1.1.2 nr. 1 og Prop. 116 S (2013-2014) romertallsvedtak nr. III.

8) Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler

Tjenestemenn som er midlertidig tilsatt for å utføre eksternt finansierte oppdrag omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene.

9) Stillinger som ikke omfattes av de lokale forhandlingene

Stillinger i lederlønnssystemet og i lønnssystemet for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er tatt ut av HTAs virkeområde og omfattes dermed ikke av de lokale forhandlinger. Timelønte omfattes heller ikke.
Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA – og derfor heller ikke av de lokale forhandlingene.

10) Kostnadsberegning

Avsetningen for det enkelte forhandlingsområde er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. Kostnadene ved de lokale forhandlingene beregnes derfor med årsvirkning (tabell A, kolonne 2). Budsjettvirkningen for 2014 utgjør 5/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1.

11) Gjennomføring

I HTA har de sentrale partene avtalt at de lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2014.
Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger.

12) Tvist

Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger, jf. punkt 2.3.9, er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.

13) Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i forbindelse med forhandlingene. Dette følger blant annet av Offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, men også av den gjensidige lojalitetsplikt mellom partene. Opplysninger som ikke er tatt opp med den enkelte, bør ikke fremlegges under forhandlingene.

14) Innsyn i lønnsopplysninger

Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser som er utarbeidet i forbindelse med forhandlingene, er offentlige og kan kreves utlevert. Dokumentet kan ikke inneholde opplysninger om tilknytning til fagforening. Organisasjoner med forhandlingsrett kan gis tilgang til opplysninger om andre enn egne medlemmer.
Protokollen er offentlig og skal utleveres til den som ber om det. Det kan ikke avtales at protokollen skal unntas offentlighet. Det skal ikke fremgå av protokollen hvilken tjenestemannsorganisasjon den ansatte tilhører. Organisasjonstilknytning er en sensitiv opplysning, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 e, Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. Opplysning om lønn og godtgjørelse til enkeltpersoner skal ikke gjøres tilgjengelig på internett/intranett, jf. § 7, andre ledd, bokstav e i forskrift til Offentlighetsloven.

15) Rapportering

  1. Alle forhandlingsstedene skal rapportere til KMD etter sluttførte forhandlinger. Skjema for utfylling til alle forhandlingssteder følger med dette brevet. Frist for utfylling og innsending av skjema til KMD er 1. januar 2014.
  2. Resultater av de lokale forhandlingene etter pkt 2.3.3 for 2014 skal ikke inngå i rapporteringen til Statens tjenestemannsregister/SSB per 1. oktober 2014.


Lokale forhandlinger per 1. august 2014 - regjeringen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar